Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

 • Atenció personalitzada i seguiment individualitzat
  Atenció personalitzada i seguiment individualitzat
 • Certificacions oficials d'Oxford
  Certificacions oficials d'Oxford
 • Orientació a la universitat
  Orientació a la universitat
 • Pràctiques a l'exterior
  Pràctiques a l'exterior
 • Totes les modalitats
  Totes les modalitats
 • Treball en tècniques d'expressió
  Treball en tècniques d'expressió
 • Intercanvis amb altres escoles d'Europa
  Intercanvis amb altres escoles d'Europa
 • Cooperació amb universitats
  Cooperació amb universitats
 • Tutories individualitzades per a alumnes nous
  Tutories individualitzades per a alumnes nous
 • Viatges culturals al llarg de l'etapa
  Viatges culturals al llarg de l'etapa

Batxillerat - Ciències i tecnologia, ciències socials i humanitats, arts

El batxillerat a l'IPSI, a diferència de les altres etapes de l'Escola no està concertat, es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral. 
En tot moment vetllem per la formació integral dels nostres alumnes, uns alumnes que han assolit les competències per a la vida i preparats per al futur.

Podeu també sol·licitar una visita informativa

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

Adaptem l'ensenyament a les necessitats individuals dels alumnes mitjançant desdoblaments de grups, classes de suport i metodologies diversificades. Amb suport lingüístic per a nous alumnes, promovem la inclusió i utilitzem recursos com iPads per millorar el procés d'aprenentatge. El servei d'Orientació Educativa i la coordinació amb professionals externs asseguren el suport integral als alumnes amb necessitats específiques.

Formació humana

Formació humana Formació humana

Busquem una formació integral, anhelant enriquir els alumnes a nivell personal i social. A partir de diferents matèries, ens centrem en fomentar valors com l'autoestima, la confiança, la responsabilitat i el sentit crític. A partir de tallers pràctics i col·laboracions amb professionals, acostem els estudiants a la realitat universitària i a la vida professional. 
La tutoria setmanal aborda dinàmiques de grup i orientació per als estudis superiors. Amb la participació activa dels alumnes en els consells de curs, promovem el compromís democràtic. Proporcionem un programa d'orientació integral i participem en projectes de solidaritat social. En resum, el nostre pla educatiu busca el creixement personal i la integració social dels alumnes.

Formació social i cultural

Formació social i cultural Formació social i cultural

Promovem l'educació extracurricular com una extensió enriquidora de l'aprenentatge formal. Creiem que l'experiència sociocultural és fonamental per al desenvolupament de l'estudiant, fomentant la convivència madura i responsable.
A Batxillerat, concretem això amb diverses activitats, com la celebració de festes i tradicions, sortides culturals relacionades amb música, art i literatura, així com treballs interdisciplinaris i activitats centrades en el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat. Les jornades culturals (tres dies on acostem els nostres alumnes a temes acadèmics, socials i culturals, mitjançant conferències, debats, xerrades, tallers, sortides) i literàries (es celebren pels volts de Sant Jordi i consten de representacions teatrals preparades i protagonitzades pels alumnes i conferències a càrrec d'escriptors reconeguts) així com la sortida tutorial d'inici de curs, serveixen per ampliar els horitzons dels alumnes.
També fomentem intercanvis internacionals (a 1r ) i organitzem un viatge de final d'escolaritat (a 2n) per enfortir la relació de grup, la responsabilitat i el respecte als valors essencials en la formació integral dels estudiants.
 
 

Itineraris possibles Batxillerat IPSI

Aquests són els itineraris recomanats des del batxillerat d'IPSI

Modalitats Batxillerat Barcelona IPSI

Ciències i tecnologia
humanitats
Artístic

A Batxillerat destaquem

- Llengua anglesa en grup partit
- Desdoblament de matèries de modalitat
- Teatre
- Jornades i sortides culturals
- Jornades literàries. Premis literaris (en anglès, català, castellà)
- Viatge cultural de final d’escolaritat
- Intercanvis culturals internacionals UE
- Tallers a la universitat
- Cooperació i orientació universitària
- Es pot cursar biologia al batxillerat social
- Sense necessitat de cursar el batxillerat científic, es pot accedir a les carreres de : enfermeria, psicologia i logopèdia
- Totes les modalitats ofereixen la matèria d'economia

Matèries ofertes a 1r de batxillerat

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Literatura Castellana
Llengua estrangera : Anglès
Filosofia
Història del món contemporani
Lliga del debat
Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni
Ed. física
Matemàtiques
Física
Química
Biologia
Tecnologia i Enginyeria
Reptes científics globals
Matemàtiques CS
Matemàtiques per anar per la vida
Economia
Dibuix tècnic
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Llenguatges Artístics Contemporanis
Disseny en 2D i 3d
Tècniques d'expressió gràficoplàstiques
Apps, videojocs i robòtica

Matèries ofertes a 2n de batxillerat

Llengua catalana 
Llengua castellana 
Llengua Anglesa
Història d'Espanya
Història de la Filosofía
 
Matemàtiques
Física
Química
Biologia
Dibuix tècnic
Empresa i models de disseny de negoci
Enginyeria i tecnologia
Llatí
Matemàtiques CCSS
Història de l'art
Geografia
Literatura catalana
Fonaments de les arts
Dibuix artístic
Disseny

Tria de matèries oferta

En aquest esquema es pot observar la tria de matèries que es poden fer al llarg dels dos cursos de batxillerat.

Atenció a la diversitat

A Batxillerat, donem especial atenció a la diversitat mitjançant plans i estratègies de treball adaptades a les necessitats individuals dels estudiants. Les classes d'anglès es realitzen en grups reduïts, afavorint la participació activa. Utilitzem iPads com a eina pedagògica per enriquir les sessions d'aprenentatge. Proporcionem suport individual en àmbits acadèmics i emocionals, amb un seguiment tutorial continuat per avaluar el progrés dels alumnes. El nostre servei d'Orientació Educativa té una doble funció: reforçar la tasca tutorial si és necessari i orientar els alumnes en la seva elecció d'estudis futurs. Estem compromesos a oferir una educació completa i personalitzada per al creixement dels nostres estudiants.