Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

 • Orientació personal, acadèmica i professional
  Orientació personal, acadèmica i professional
 • Segona llengua estrangera (alemany o francès)
  Segona llengua estrangera (alemany o francès)
 • Llengua anglesa en grups reduïts (4 h )
  Llengua anglesa en grups reduïts (4 h )
 • Possibilitat d´acreditació oficial -Nivell B2- d´anglès.
  Possibilitat d´acreditació oficial -Nivell B2- d´anglès.
 • Sortides relacionades amb els treballs de síntesi
  Sortides relacionades amb els treballs de síntesi
 • Treball amb tauletes digitals
  Treball amb tauletes digitals (iPad) des de 1r d'ESO
 • Participació a la Copa CANGUR
  Participació a la Copa CANGUR
 • Projecte de Robòtica
  Projecte de Robòtica
 • Jornades Culturals e l'ESO
  Jornades Culturals e l'ESO

Educació Secundària Obligatòria - 12/16 anys

1r ESO (12 anys), 2n d’ESO (13 anys), 3r d’ESO (14 anys) i 4t d’ESO (15 anys)
Ser i actuar de manera autònoma, pensar i comunicar-se, descobrir i tenir iniciativa, conviure...

 
L’ESO és una etapa definitiva per a l’educació de la responsabilitat i la consolidació i millora dels coneixements, les habilitats i les destreses adquirides en etapes anteriors.
Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la coherència amb l’educació primària, garantint la coordinació entre les etapes, per tal d’assegurar-ne una transició adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu, com a part integrant de l’educació bàsica. D’aquesta manera, es potencia l’autonomia de l’alumne i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències clau i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors. En aquesta etapa posem especial èmfasi a l’orientació educativa i l’atenció a l’alumnat per promoure el màxim desenvolupament de les seves potencialitats i la continuïtat formativa. En l’orientació educativa, treballem conjuntament amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels nostres alumnes.
 
Atès que ens trobem en una etapa evolutiva fonamental per a la consolidació de la personalitat volem d’una banda que els alumnes assoleixin una formació acadèmica sòlida i de qualitat a partir de l’assumpció del sentit de la responsabilitat davant el treball acadèmic i d’altra estimular-los tant en el coneixement i desenvolupament de la identitat personal com en el respecte, el compromís i l’interès social i cultural.
 

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

En tot moment volem vetllar per la formació global dels alumnes, uns alumnes satisfets, competents i preparats per al futur.
Desenvolupem el potencial intel·lectual i la responsabilitat davant el treball acadèmic dels nostres alumnes, que fan possible l’adquisició dels coneixements, les tècniques i els procediments per afrontar els estudis de secundària. Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar.

Tenim una metodologia de programació pròpia. El nostra sistema es fonamenta en l’adquisició de mecanismes que permeten construir coneixement a a partir de l’experiència i la reflexió, mecanismes com l’observació, l’anàlisi i la classificació , la deducció i l’aplicació, la inducció i l’associació, la síntesi entre d’altres, contribueixen a l’adquisició d’unes estructures sòlides de pensament. La nostra manera de treballar per variables de capacitació fa que l’alumne hagi d’aprofundir en cada proposta de treball i, en conseqüència, millorin significativament els resultats. Els nostres resultats en competències bàsiques avaluades a 4t d'ESO donen un nivell per damunt de la mitjana de Catalunya i d’escoles del mateix nivell de complexitat (a Catalunya és del 67,2% i a IPSI és del 94,9%) i ens asseguren una bona preparació cap a la secundària postobligatòria.
   
Així doncs les nostres intervencions educatives van dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç de:
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable a partir de treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència, el pensament crític..., i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i d’hàbits responsables com són l’interès, la precisió, l’organització i la planificació més adient, el rigor, la qualitat en el treball...
Aprendre a raonar a partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar i induir i associar i sintetitzar.
Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius de la llengua: ortografia, utilització de signes de puntuació, adequació de l’expressió al significat, correcció en la construcció de frases i del discurs, domini del vocabulari, estil i convencions de l’expressió.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, tenir iniciativa, crear i desenvolupar projectes i cercar alternatives.
Aprendre a conviure i habitar el món a partir del respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball cooperatiu, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes.
Disposem d’una metodologia pròpia, basada en l'avaluació continuada i el treball diari dirigit i assessorat per un professorat il·lusionat, competent i compromès.

Formació humana

Formació humana Formació humana

Considerem que formar-se és molt més que adquirir coneixements. És enriquir-se com a persona. És desenvolupar la identitat personal, l’autoestima i el sentit crític. És formar-se per viure en societat. Així doncs vetllem perquè l’alumne progressi cap a fites educatives com ara l’autoestima, la confiança en un mateix, l’amor i el respecte a la pròpia vida i consegüentment la cura de la salut pròpia i aliena, la tolerància, l’acceptació, l’ajuda mútua i la col·laboració.
Eduquem i promovem aquests valors humanitzadors quan dissenyem i posem en pràctica:
tota la part d’actitud, valors i normes dels nostres projectes curriculars, a la matèria específica de:
 
- Cultura i valors ètics
- Projectes transversals sobre salut, sobre medi ambient (ecoipsi i el reciclatge: campanya de sensibilització), sobre solidaritat social (campanya d'elaboració d'origamis (ajuda a la investigació del càncer infantil), “Ningú dormint al carrer” (en col·laboració amb la Fundació Arrels), #campanyadejoguines (amb Creu Roja Joventut), Avismón, La Marató (els alumnes de 4t MO Plàstica es presenten al concurs de cartells "Pintem La Marató" , Banc dels Aliments, Cursa contra la Fam...), sobre cooperació (projecte Escola amiga, ), sobre col·laboració interetapes (Projecte de construcció d'un Gegantó entre alumnes del nivell de P4 i alumnes de 4t d'ESO (MO Tecnologia)
Pla d’acció tutorial ja que totes les activitats de tutoria tenen per objectiu el desenvolupament i la maduració de l’alumne per tal de potenciar un millor creixement personal i integració social.
-Trobades trimestrals amb els consells de curs. Espai de representació de tots els alumnes pensat per fomentar la participació, el benestar emocional i el compromís democràtic dins i fora de l'escola.

Formació social i cultural

Formació social i cultural Formació social i cultural

Promovem l’educació fora de l’aula, perquè reforça els aprenentatges adquirits.
Estem convençuts que la formació de l’àmbit sociocultural és per a l’alumne una experiència plaent i satisfactòria que estimula la convivència responsable i madura en un marc de participació, respecte, flexibilitat, solidaritat, compromís, interès i tolerància alhora que desvetlla la seva curiositat.
 
A l’ESO ho concretem a partir de les activitats següents:
 
- Celebrem  les festes i les tradicions de la nostra cultura (La Mercè, Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ) i les festes populars amb gegants, grallers i timbalers propis, ball de bastons i sardanes.
- Fem sortides i activitats culturals de treball relacionades amb la música, l’art, la llengua i la literatura i el coneixement de la nostra i altres cultures; també fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient.
Jornades culturals: tres dies on acostem els alumnes a temes acadèmics, socials i culturals, d’índole internacional, d’altres que són de màxima actualitat o que interessen especialment els nostres adolescents. Ho realitzem mitjançant conferències, debats, xerrades, concerts, tallers, sortides.
Jornades literàries: celebrem una festa al voltant de la literatura, amb la voluntat de difondre la cultura, a través de la realització d’activitats que enriqueixen i amplien el món d’oci literari i cultural. Ho realitzem mitjançant visites a centres culturals i exposicions, conferències i representacions teatrals protagonitzades pels alumnes. En aquest context, celebrem un dels dies més emblemàtics, el dia de festa major de l’Escola, una jornada esperada i entranyable, per a tots nosaltres.
- Fem una sortida tutorial d’inici de curs. Es tracta d’una sortida d’un dia que té com a objectiu, a través d’activitats preparades, acollir els alumnes i que tinguin contacte amb el tutor/a en un marc distès, afavorint la dinàmica de grup i posant en comú les expectatives que els corresponen tot tenint en compte el nivell que estan cursant.
- El treball de síntesi i el projecte de recerca. Està constituït per un conjunt d’activitats individuals que es combinen amb propostes de treball d'equip que estan estructurades i orientades a apropar els alumnes a un treball d’investigació.
- Fem concursos literaris de castellà i anglès, així com també, els Jocs Florals en català que ens permeten veure la vitalitat de la literatura escrita de l’alumne.
- Participem a certàmens literaris (Sambori)- Òmnium Cultural i matemàtics externs (Proves individuals i Copa Cangur (competició entre escoles de matemàtiques). El curs 16-17 i el curs 17-18 l'equip representant d'Ipsi ha estat guanyador de la Copa Cangur a Catalunya.

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat Atenció a la diversitat

Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins el seu màxim nivell i per tant oferim a cada alumne la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. Fem una escola possible per a tothom, ja que cada alumne és diferent i no tots tenen els mateixos interessos i possibilitats. Segons les característiques de cada alumne proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients i reagrupem els alumnes i organitzem el professorat segons les necessitats i fem...
Desdoblament de grups a les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques (de 1r a 3r d'ESO).
Classes de suport en grups reduïts per a llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques,
Anglès en grups partits,
Alemany i francès com a segona llengua estrangera,
Projecte de Robòtica (transversal de P5 a 4t d'ESO)
Suport i seguiment individual tant en el vessant acadèmic com personal.
Plans i estratègies de treball específics, garantint la realització de plans individualitzats, per a aquells alumnes que ho requereixen..
Ús d’Ipads, com a recurs pedagògic, atès que valorem la necessitat d'apropar els nostres alumnes a una eina valuosa quant al seu procés d'aprenentatge. La seva utilització ens possibilita treballar l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres
Seguiment tutorial continuat dels alumnes.
Servei d’Orientació Educativa propi.
Programa d’orientació personal, acadèmica i vocacional a 4t d’ESO de caràcter propi, per tal que els nostres alumnes puguin prendre una decisió autònoma i responsable pel que fa a la tria d’estudis postobligatoris.