Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Llengües estrangeres a l'escola

A IPSI considerem imprescindible un aprenentatge actiu de les llengües estrangeres perquè els nostres alumnes arribin a comunicar-se amb seguretat d’una manera espontània i fluïda en acabar l’etapa escolar.

Oferta de llengües

IPSI oferim l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany.

L’anglès forma part obligatòria del currículum de l’Escola a partir de P 3 i fins a 2n de batxillerat i a partir de 1r d’ESO els nostres alumnes escullen entre l’alemany o el francès.

Metodologia activa

El professorat de llengües estrangeres considerem que els nostres alumnes han d’adquirir la capacitat de comunicar-se en la llengua estrangera mitjançant l’experiència i no només a partir del coneixement teòric; per tant, el mètode es basa en l’execució per part de l’alumne de tasques dins del seu context i les seves experiències quotidianes.

Aquest aprenentatge:

. És clar, assimilable i parteix de coneixements que ja té l’alumnat perquè prengui consciència del seu progrés des del mateix inici.
. És motivador per als nostres alumnes que els engresca a aconseguir els seus reptes personals
. Desenvolupa les destreses orals (comprensió auditiva i expressió oral) així com les escrites (comprensió escrita i expressió escrita)
. Utilitza recursos informàtics per endinsar als nostres alumnes a les realitats fonètiques i socioculturals de les llengües estrangeres

Grups reduïts i hores setmanals

Els alumnes de des de P3 fins a 4t de primària treballen l’anglès dins del grup classe d’una forma lúdica mitjançant jocs, contes i cançons. De P3 a P5 tenen dues hores per setmana i després s’imparteixen 3 hores en tots els nivells, menys 4t, 5e i 6e de primària i 2n d’ESO on en tenen 4.

A més a més, des de 5è de primària i fins a 2n de batxillerat els grups d’anglès són reduïts perquè el professorat pugui acompanyar l’alumne d’una manera més personal, i per tant efectiva, en el seu esforç cap a la recerca dels seus nous reptes en la comunicació en l’anglès.

Resultats excel·lents

Aquest nombre reduït d’alumnes per classe amb un professorat nadiu i no nadiu qualificat que a més a més és accessible i proper fan que l’aprenentatge aconsegueixi nivells d’excel·lència segons mostren tots resultats de les proves de les competències bàsiques en anglès del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Professorat titulat a Regne Unit

Els nostres professors d’anglès, alemany i francès tenen una llarga experiència amb l’ensenyament a nens i adolescents. L’equip de professorat de llengües estrangers d’IPSI està format per nadius i no nadius altament qualificats amb titulacions universitàries específiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres. A més a més, el professorat d’anglès també té la titulació d’examinador d’EDEXCEL (tribunal d’exàmens del Regne Unit) d’anglès com a llengua estrangera dins del marc comú europeu de referència.

Certificats internacionals

Al llarg de l’escolarització IPSI com a CENTRE D’EXÀMENS EXCEDEL DEL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA acredita amb certificats oficials a nivell internacional el nivell d’anglès de l’alumne al llarg de la seva vida escolar segons els sis objectius establerts pel marc comú europeu de referència:

. A1: nivell elemental (anglès a 4t de primària, alemany i francès a 2n d’ESO )
. A2: nivell pre-intermig (anglès a 6e de primària, francès a 3r d’ESO i alemany a 4t d’ESO)
. B1: nivell intermig (anglès a 2n d’ESO, francès a 4t d’ESO i alemany a 2n de batxillerat)
. B2: nivell intermig alt (anglès a 4t d’ESO, francès a 2n batxillerat)
. C1: nivell avançat (anglès a 2n de batxillerat)
. C2: nivell d’excel·lència