Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

 • Aprenent a compartir
  Aprenent a compartir
 • Treball en equip
  Treball en equip
 • Menjar boníssim!!
  Menjar boníssim!!
 • Llum i noblesa als espais
  Llum i noblesa als espais
 • Escoltant secrets del bosc
  Escoltant secrets del bosc
 • Aprenent a endreçar
  Aprenent a endreçar
 • Concentració, descoberta i el pas del temps
  Concentració, descoberta i el pas del temps
 • Aprenent a escriure
  Aprenent a escriure
 • Relax després de fer de pirates
  Relax després de fer de pirates

Educació infantil - 3/6 anys

Ser, conèixer, comunicar i aprendre a conviure
L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. A IPSI afavorim que els nens desenvolupin les capacitats que els han de permetre créixer integralment com a persones en un ambient tranquil, proper i humà. Contribuïm al seu  desenvolupament emocional i afectiu, social i relacional, cognitiu,  físic i motor, proporcionant confiança i predisposició a l’aprenentatge. 
 
En la nostra tasca diària, i emmarcat dins les tres àrees d’aprenentatge (Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn proper i Comunicació i llenguatges) 

Formació acadèmica (aprendre a conèixer i comunicar)

Formació acadèmica (aprendre a conèixer i comunicar) Formació acadèmica (aprendre a conèixer i comunicar)

Potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear amb la finalitat que siguin capaços d’ “aprendre a aprendre”, de fer significatius els seus aprenentatges utilitzant estratègies lligades al pensament lògic (anàlisi, síntesi, inducció, deducció). Fem estimulació de les habilitats cognitives: percepció, atenció, memòria, comprensió, creativitat, comunicació, expressió i destreses manuals.
Treballem seqüències formatives mitjançant temes transversals que engloben totes les àrees de coneixement. Potenciem l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. Incorporem l’Aprenentatge Basat en Projectes i l’aprenentage basat en el joc. Promovem el treball col.laboratiu/cooperatiu. Introduïm el pensament seqüencial iniciant la robòtica a P5.
Creem ambients favorables perquè els nens exercitin i millorin tots els llenguatges (verbal, visual, plàstic, matemàtic, digital), els millorin i busquin les seves possibilitats per comunicar, interpretar, representar, crear i expressar-se. Donem valor a la formulació de preguntes com element pedagògic i d’aprenetatge.
Per a fer-ho possible disposem d’un sòlid equip docent: 12 tutores, 6 mestres (música, anglès, motricitat, natació), 3 educadores de suport. A més, setmanalment i amb mestres especialistes els alumnes fan 2 h de música, 1,5 h en anglès, 1 h de motricitat i natació en piscina pròpia.
 

Formació humana (aprendre a ser)

Formació humana (aprendre a ser) Formació humana (aprendre a ser)

Formem els nens en els valors humanitzadors que els permetran construir una bona imatge d’un mateix, créixer en l’autoestima, en el respecte pels altres i la tolerància; en la col·laboració, la paciència i l’autonomia
Els ajudem a créixer en els afectes i relacions, Fomentem l’aprenentatge dialògic per reconèixer les emocions d’un mateix i dels altres. Els ajudem a  ser autònoms fent que incorporin com a hàbits la repetició de determinades rutines de la vida quotidiana i que s’acostumin a uns horaris i unes normes. 
- Pla d’acollida a l’inici de P3 amb 3 mestres a l’aula
- Contacte diari entre família i tutores

Formació social i cultural (aprendre a conviure)

Formació social i cultural (aprendre a conviure) Formació social i cultural (aprendre a conviure)

El joc i les tasques diàries fan que els alumnes estableixin relacions socials. Vetllem perquè la convivència a l’escola -tant entre iguals com amb els adults- sigui ben satisfactòria. Eduquem en el respecte tant cap a les persones com cap a les coses i el medi ambient. Promovem el treball cooperatiu i fem que el grup-classe sigui una petita comunitat d’aprenentatge on els alumnes hi participen d’una manera activa. Fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
 
Celebrem les festes tradicionals de la nostra cultura (La Mercè, Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ) Fem activitats lúdiques, musicals, artístiques i gastronòmiques i sortides relacionades amb la música, l’art i el coneixement del nostre entorn natural i social.
 

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat Atenció a la diversitat

Entenem la diversitat com la singularitat de cada persona. Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins el seu màxim nivell i per tant oferim a cada un la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i progrés en l’aprenentatge.
Segons les característiques de cada alumne, proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients quant a metodologia (plans i estratègies de treball específics), organització docent (codocència i grups reduïts) i organització dels alumnes (treball cooperatiu…)
Es fan activitats d’estimulació per millorar la dicció i/o l’ estructuració del llenguatge per als nens que tenen dificultats en la parla. 
Si és necessari, realitzem plans individualitzats.
Realitzem un seguiment tutorial exhaustiu i tenim relació directa i continuada amb les famílies
Comptem amb un Servei d’Orientació Educativa propi.