Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Trets d'indentitat

L'escola IPSI es defineix principalment amb aquests trets d'identitat que s'enuncien a continuació:

Escola catalana

Ens definim com una escola catalana. Aquesta catalanitat queda expressada en:
. el valor que es dóna a la pròpia llengua i a la importància que s’atorga a l’expressió oral i escrita del català,

. el sentit de pertinença que s’inculca als alumnes com a ciutadans de Catalunya, que té uns orígens, una història i uns determinats valors que la defineixen,

. la importància i solemnitat amb què a l’Escola es celebren les festes tradicionals i es commemoren els esdeveniments i fets que formen part específica del nostre patrimoni cultural.

Aquesta catalanitat es complementa per un respecte absolut a la diversitat cultural que hi ha al nostre entorn.

Escola oberta

Som una escola oberta a tothom que creu fermament que tots els alumnes són capaços de progressar i que per aconseguir-ho els hem de proporcionar un ensenyament ajustat a les seves necessitats educatives i els hem de facilitar les condicions necessàries per al progrés individual i la satisfacció personal.

També és a través del nostre treball que volem formar persones obertes, sensibles, curoses, respectuoses i compromeses davant les necessitats, els interessos i les possibilitats del món que els envolta. Volem que esdevinguin ciutadans d’un món plural i canviant que més que mai necessita de la cooperació i del diàleg per tal de progressar cap a una societat més justa.

Escola de qualitat

La qualitat d’IPSI deriva de la singularitat d’un Projecte Educatiu en què es destaquen les característiques següents:

Un plantejament acadèmic que promou l’aprenentatge d’estratègies i estructures de pensament i facilita recursos perquè l’alumne sigui autònom i prengui protagonisme en el seu propi procés d’aprenentatge.

Un model de formació humana de l’alumne que valora l’autonomia personal i l’exercici responsable de la llibertat, estimula la capacitat de raonar, promou la recerca de la veritat i el bé i desvetlla l’interès per la ciència i l a cultura.

Una educació cultural que fomenta el coneixement, la protecció i l’estima de la nostra cultura i que busca el compromís actiu dels nostres alumnes com a ciutadans d’un món divers.

Uns resultats acadèmics i de formació humana consolidats al llarg de la vida de l’Escola i reconeguts tant internament pels mateixos alumnes i les seves famílies com externament per l’entorn social, l’Administració educativa i entitats certificadores acreditades.

Una experiència molt consolidada pel que fa a la pràctica de l’organització i la gestió estratègica. Defensem i promovem un marc d’actuació i gestió on no hi té cabuda ni la improvisació, ni l’atzar, ni la pressa, ans el contrari, apostem per una organització i gestió estratègica basada en processos, projectes i estructures d’organització alineats.