Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

 • Llengua anglesa en petits grups
  Llengua anglesa en petits grups
 • 8 horas semanales de co-docencia en todos los niveles
  8 horas semanales de co-docencia en todos los niveles
 • treball cooperatiu i col·laboratiu
  treball cooperatiu i col·laboratiu
 • Participació en les festes populars
  Participació en les festes populars
 • Orquestra de corda i teclats
  Orquestra de corda i teclats
 • Apadrinaments
  Apadrinaments
 • Plàstica fora l'aula
  Plàstica fora l'aula
 • Potenciant autonomia
  Potenciant autonomia
 • Sortides didàctiques
  Sortides didàctiques
 • Teatre incorporat a l'Aula
  Teatre incorporat a l'Aula

Educació primària - 6/12 anys

Cicle inicial: 1r i 2n (de 6 a 8 anys), cicle mitjà: 3r i 4t (de 8 a 10 anys) i cicle superior: 5è i 6è (de 10 a 12 anys).
Aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment

L’Educació Primària és una etapa educativa fonamental i privilegiada dins el procés formatiu dels alumnes. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per anar adquirint progressivament les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d'una formació personal basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar.
Tenim una metodologia de programació pròpia. El nostra sistema es fonamenta en l’adquisició de mecanismes que permeten construir coneixement a a partir de l’experiència i la reflexió, mecanismes com l’observació, l’anàlisi i la classificació , la deducció i l’aplicació, la inducció i l’associació, la síntesi entre d’altres, contribueixen a l’adquisició d’unes estructures sòlides de pensament. La nostra manera de treballar per variables de capacitació fa que l’alumne a l’aula hagi d’aprofundir en cada proposta de treball i, en conseqüència, els resultats millorin significativament. Els nostres resultats en competències bàsiques donen un nivell per sobre de la mitjana de Catalunya i d’escoles del mateix nivell de complexitat i ens asseguren una bona preparació cap a la secundària obligatòria i el batxillerat.
 
A IPSI facilitem que els nostres alumnes desenvolupin les capacitats bàsiques que els permetran:
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable a partir de treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència, el pensament crític..., i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i d’hàbits responsables com són l’interès, la precisió, l’organització i la planificació més adient, el rigor, la qualitat en el treball... 
Aprendre a raonar a partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar i induir i associar i sintetitzar.
Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius de la llengua: ortografia, utilització de signes de puntuació, adequació de l’expressió al significat, correcció en la construcció de frases i del discurs, domini del vocabulari, estil i convencions de l’expressió.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, tenir iniciativa, crear i desenvolupar projectes i cercar alternatives.
Aprendre a conviure i habitar el món a partir del respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball cooperatiu, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes. 
 
L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat és global, contínua i diferenciada segons les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjunt d’àrees del currículum. 
L’objectiu de l’avaluació formativa i formadora és, d’una banda, observar i valorar els progressos del procés d’ensenyament-aprenentatge tant per part de l’educador com de l’educand i d’altra banda establir les mesures i adaptacions educatives que se’n derivin per atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat.
Tot aquest treball diari està  dirigit i assessorat per un professorat il·lusionat, competent i compromès; disposem doncs d’un sòlid equip docent: 24 mestres- tutors, 21 mestres especialistes i 5 mestres d’enllaç.
 

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat Atenció a la diversitat

Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins el seu màxim nivell i per tant oferim a cada alumne la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. 
Fem una escola possible per a tothom, ja que cada alumne és diferent i no tots tenen els mateixos interessos i possibilitats. Segons les característiques de cada alumne proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients i reagrupem els alumnes i organitzem el professorat segons les necessitats i fem...
- Reagrupació d’alumnes:
grups flexibles per la lectura a 1r i a 2n.
partició dels grups d’anglès 1h/s  a 3r,4t i 5è
partició de grups d’anglès  a 6è les 4 h de la setmana
- Desenvolupament d’eines per a l’adquisició i millora de la capacitat lectora
- Taller de reforç grafomotriu
- Suport i seguiment individual emocional i/o d’aprenentatges
- Codocència a les aules de dues hores cada dia 
- Treball cooperatiu
- Treball per projectes
- Plans i estratègies de treball específics. Si és necessari, realitzem plans individualitzats
- Seguiment tutorial exhaustiu
- 1 h setmanal d’educació en valors
- Relació directa i continuada amb les famílies
- Servei d’Orientació Educativa propi
 
Destaquem també d’altres metodologies i estratègies d’intervenció a l’aula... 
- Projecte de robòtica a tota l’etapa
- Projecte Jump Math per a l’aprenentatge de les matemàtiques a tota l’etapa
- Orquestra de corda i teclats
- Mind fulness a tota l’etapa
- Apadrinaments
- Teatre incorporat a l’aula 
- Tècniques de comunicació i expressió
- Tallers de migdia
 

Formació humana

Formació humana Formació humana

Assumim com una de les màximes preocupacions el fet que l’alumne progressi cap a fites educatives com ara l’autoestima, la confiança en un mateix, l’amor i el respecte a la pròpia vida i, consegüentment, la cura de la salut pròpia i aliena, la tolerància, l’acceptació, l’ajuda mútua i la col·laboració.
Eduquem i promovem aquests valors humanitzadors quan dissenyem i apliquem:
- tota la part d’actitud, valors i normes dels nostres projectes curriculars,
- matèries específiques com són l’educació en valors i el medi natural i social,
projectes transversals sobre salut (ecoipsi i els bons hàbits alimentaris: campanya de la fruita, programa salut i escola, ...), sobre medi ambient (ecoipsi i el reciclatge: campanya de sensibilització, projecte agenda 21,...), sobre solidaritat (Avismón, Banc dels Aliments...), sobre cooperació (projecte Escola Amiga, els padrins lectors, els padrins tutors).
pla d’acció tutorial, ja que totes les activitats de tutoria tenen per objectiu el desenvolupament i maduració de l’alumne per tal de potenciar un millor creixement personal i una millor integració social.

Formació social i cultural

Formació social i cultural Formació social i cultural

Considerem que totes les activitats relacionades amb la formació de l’àmbit  sociocultural completen el nostre projecte escolar ja que afavoreixen la posada en escena del bagatge acadèmic i humà de l’alumne fora de l’aula.
Estem convençuts que la formació de l’àmbit sociocultural és per a l’alumne una experiència plaent i satisfactòria que estimula la convivència responsable i madura en un marc de participació, respecte, flexibilitat, solidaritat, compromís, interès i tolerància,  alhora que desvetlla la seva curiositat.
Celebrem  les festes i les tradicions de la nostra cultura (La Mercè, Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ), les festes populars amb gegants i timbalers propis, ball de bastons i sardanes; fem sortides i activitats culturals de treball relacionades amb la música, l’art i el coneixement de la nostra ciutat; també fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient; realitzem sortides tutorials d’un, dos o tres dies.