Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Prioritats educatives

Defensar un model educatiu integrador

Defensar un model educatiu integrador Defensar un model educatiu integrador

Som una escola oberta a tothom que creu fermament que tots els alumnes són capaços de progressar i que per aconseguir-ho cal proporcionar-los un ensenyament ajustat a les seves necessitats educatives i facilitar-los les condicions necessàries per al progrés individual i la satisfacció personal.
Respectem  l’alumne com a persona i reconeixem les seves característiques.
Oferim a cada alumne la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els  seus progressos en l’aprenentatge.
Entenem l’atenció a la diversitat com un principi general que reconeix que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents i que propugna la necessitat d’una resposta personalitzada a cadascun dels alumnes en funció d’aquestes diferències.

Preparar de forma exigent i compromesa

Preparar de forma exigent i compromesa Preparar de forma exigent i compromesa

Entenem l’educació com una oportunitat irrepetible de formar persones amb un alt nivell d’autoexigència, on la cultura de l’esforç sigui assumida per l’alumne i estigui integrada en el dia a dia de l’escola. Desvetllem el goig pel treball ben fet, la satisfacció pels resultats dels propis esforços, la constància i el coneixement d’un mateix, tot respectant les capacitats i els interessos dels alumnes. L’escola ha d’oferir una preparació que capaciti l’alumne per donar resposta als nous reptes d’un món canviant.

Dirigir les nostres actuacions i intervencions educatives en tres àmbits de formació

Dirigir les nostres actuacions i intervencions educatives en tres àmbits de formació Dirigir les nostres actuacions i intervencions educatives en tres àmbits de formació

Assumim la nostra responsabilitat de formar alumnes acadèmicament exigents, segurs i motivats davant les responsabilitats acadèmiques; humanament sensibles a les necessitats, possibilitats i interessos tant propis com dels altres, i socialment i culturalment compromesos, responsables i curiosos davant un món plural i canviant.

Centrem la nostra pedagogia en el protagonisme de l'alumne en el propi aprenentatge, que requereix l'assumpció de la responsabilitat i l'aplicació de l'esforç personal.

Defensem el gust per aprendre, l’estímul per pensar i l’exercici de l’esforç.

Disposar d'un projecte curricular sòlid i amb caràcter propi

Disposar d'un projecte curricular sòlid i amb caràcter propi Disposar d'un projecte curricular sòlid i amb caràcter propi

Promovem la gestió eficaç dels hàbits d'aprenentatge i  les diferents destreses i habilitats de  pensament perquè l’alumne sigui capaç de:
 
. planificar i organitzar les tasques (distribució i temporització de tasques) 
. organitzar i consolidar el coneixement (cerca d’informació, eines de síntesis, esquemes, mapes conceptuals i mentals, desenvolupar la memòria...) 
. aplicar diferents destreses i habilitats de pensament de construcció de coneixement que optimitzin  l’organització, la consolidació i la transferència dels aprenentatges.
 
Les programacions s’elaboren d'acord amb les variables de capacitat pròpies d’IPSI: coneixements teòrics i comprensió de la teoria, anàlisi, síntesi, inducció, classificació i associació, deducció i aplicació, organització i traça en el treball, expressió verbal, iniciativa, creativitat i autonomia, interès, precisió i qualitat de treball. La programació per variables de capacitat fa que l’alumne a l’aula hagi d’aprofundir en cada proposta de treball i que, en conseqüència, els resultats millorin significativament.
 
Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne, i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar.  Es té en compte el que l’alumne pot donar de si mateix i el que és capaç de progressar. Estem convençuts que aquesta exigència contribueix a  l’adquisició d’hàbits de treball, a la formació del sentit de responsabilitat i, a llarg termini, a la consolidació d’una personalitat madura i responsable.
 

Treballar en valors: Formar alumnes madurs, responsables, dignes i lliures

Treballar en valors: Formar alumnes madurs, responsables, dignes i lliures Treballar en valors: Formar alumnes madurs, responsables, dignes i lliures

Són valors humanitzadors que no exclouen cap persona ni cap col·lectiu, que ajuden els nostres alumnes a manifestar una actitud d’empatia i de confiança justificada envers els altres, que contribueix a desenvolupar valors i elements d’identitat personal i de pertinença, i que promouen l’autocrítica, l’actitud oberta i flexible i el compromís per contribuir a la millora de la societat.
Amb la pràctica d’aquests valors també estem contribuint clarament a la formació cívica dels nostres alumnes, els estem ajudant a saber estar i actuar en tot moment, en qualsevol espai i situació i a establir una relació positiva amb els altres, adults i companys. També treballem acuradament per aconseguir dels alumnes el respecte i l’estimació a la salut tant pròpia com aliena, i el compromís en la conservació i millora del medi natural i dels espais urbans.
Volem integrar i promoure el concepte i l’actitud de sostenibilitat. 

Protegir, potenciar i estimar la nostra cultura

Protegir, potenciar i estimar la nostra cultura Protegir, potenciar i estimar la nostra cultura

Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans actius del  nostre país. El respecte vers les altres cultures rau en el reconeixement de la pròpia.

Vetllar per la complicitat educativa amb les families

Vetllar per la complicitat educativa amb les families Vetllar per la complicitat educativa amb les families

Mantenim una relació directa i continuada amb les famílies, tenint molt present, però, que la màxima responsabilitat educativa és dels pares i que ambdues parts han de compartir, sense contradiccions, el model d’educació.
És per això que tenim molta cura que les comunicacions, tant si són orals (entrevistes personalitzades amb les famílies, reunions informatives d’inici de curs, reunions pedagògiques, conferències sobre temes educatius, espais de pares...), escrites (informes d’avaluació, butlletins i circulars informatives, full del mes, plataforma digital...),  o de qualsevol altre tipus,  siguin precises, oportunes, expressades amb sensibilitat, humanitat, i respectuoses amb els destinataris. 

Oferir un projecte educatiu que vol anar més enllà dels models estandarditzats

Oferir un projecte educatiu que vol anar més enllà dels models estandarditzats Oferir un projecte educatiu que vol anar més enllà dels models estandarditzats

El tractament de les llengües estrangeres mereix una especial cura per part de l’Escola; oferim anglès, francès i alemany. Quant a l’anglès, garantim que els nostres alumnes acabin l’escola amb el nivell B2. 
La música entesa com a element clau per a la formació integral es treballa amb molta intensitat. Tots els nostres alumnes canten en cor, toquen el teclat com a instrument i disposen, si ho desitgen, d’una orquestra així com d’un ventall amplíssim d’oferta instrumental complementària.
També a través de l’esport i les arts escèniques fomentem la cooperació, l’esforç personal i la cura d’un mateix, contribuim a la formació integral de l'alumne. 

Disposar d'un àmplia formació per a complementar el curriculum

Disposar d'un àmplia formació per a complementar el curriculum Disposar d'un àmplia formació per a complementar el curriculum

Som conscients que sovint les exigències educatives sobrepassen el marc de l’ensenyament reglat; és per això que IPSI ofereix una àmplia formació complementària en esports, música, arts escèniques i idiomes, que contribueixen al creixement personal i al desenvolupament dins el grup.

Fer de la formació integral de l'alumne la nostra raó de ser

Fer de la formació integral de l'alumne la nostra raó de ser Fer de la formació integral de l'alumne la nostra raó de ser

Ajudem l’alumne a cercar dins d'un marc de llibertat, la seva resposta personal a la vida fent que desenvolupi al màxim, i en tots els aspectes, les seves potencialitats individuals. Eduquem el sentit transcendent de la persona humana perquè sigui capaç de:
 
. prendre les pròpies decisions a partir de l’ús responsable de la llibertat,
. fer que les seves accions siguin coherents amb el seu pensament,
. conèixer, valorar i acceptar les pròpies possibilitats i limitacions i, en conseqüència, valorar positivament la pròpia identitat personal,
. reconèixer, comprendre i expressar els sentiments i  les emocions i sensibilitzar-se envers les altres persones i les circumstàncies que els envolten (actituds, sentiments, expectatives...),
. acceptar positivament  les diferències i viure-les com quelcom enriquidor,
. prendre decisions, tenint els drets i els deures com a marc de referència,
. progressar cap a l’autoestima, la confiança en un mateix, l’amor i el respecte a la pròpia vida, la tolerància, l’acceptació, l’ajuda mútua i l’esperit de col·laboració enfront del de competició.