Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Batxibac

El Batxibac, va néixer fruit d’un acord entre els governs de França i Espanya i consisteix en un currículum mixt que possibilita a l’alumnat que el cursa, obtenir la doble titulació de batxillerat català i espanyol i baccalaureat francès.
La formació és bicultural i un terç de l’ensenyament es dona en llengua francesa.
 
El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat i pels continguts de dues matèries específiques del baccalaureat: Llengua i literatura franceses i Història de França, insistint en la relació entre ambdós països al període contemporani.

Objectius del Batxibac

Objectius del Batxibac Logotip del Batxibac a IPSI

Els objectius principals del Batxibac són:
. validar  els estudis de formació bicultural i bilingüe en obtenir els dos títols simultàniament, batxillerat i baccalaureat.
. afavorir la mobilitat dels joves, en permetre un accés de ple dret a qualsevol universitat catalana, dels estats espanyol, francès i al Quebec.
. facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball.
. aconseguir el nivell B2 de llengua francesa en el Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Tornar a dalt

Estructura del Batxibac a IPSI.

El currículum mixt implica cursar:
. les matèries pròpies del batxillerat: comunes, Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua francesa com a llengua estrangera, Educació física, Filosofia, Història, Història de la Filosofia. A més en francès, Ciències del Món Contemporani, el Treball de recerca i la Tutoria.
. les matèries pròpies de modalitat: Artístic, Científic, Tecnològic, Social o Humanístic.
. dues matèries pròpies del Batxibac: Llengua i literatura  franceses i Història de França.
En total 10 hores lectives en francès a 1r i 10 hores a 2n. (veure currículum detallat).
 

Tornar a dalt

Condicions d'admissió

Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d’acreditar com a mínim:
. un nivell B1 de francès del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, mitjançant el certificat de nivell intermedi de les EO, el diploma B1 del Delf Scolaire o el diploma B1 del Delf Junior.
. si no s’aporta aquesta documentació, cal superar una prova de nivell en      llengua francesa, establerta pel propi centre Batxibac.
. un bon expedient acadèmic d’ESO.
. places limitades, mínim 8 màxim 15.

Tornar a dalt

Obtenció de la doble titulació

Un cop finalitzat i superat el batxillerat, l’alumne/a obté el títol de batxiller.

Si  supera, a més, una prova externa de Batxibac obté també el diploma de Baccalaureat.
 
La prova externa, indispensable per obtenir el títol de Baccalaureat, es desenvolupa íntegrament en francès cada mes de maig en convocatòria única i es refereix a les següents materies:
Llengua i literatura francesesi  es compon de:
  . exercicis escrits: un comentari de text, una redacció i un assaig sobre un tema prèviament establert.
  . exercici oral, en què l’alumne/a ha d’interectuar amb el tribunal sobre un tema prèviament preparat.
 
Història. Aquesta prova correspon al currículum de la matèria comuna Història i de la matèria pròpia de Batxibac Història de França; consisteix en un comentari d’una font històrica i en el desenvolupament d’un tema.
 
El tribunal de la prova externa està constituït per examinadors catalans i observadors francesos.
La qualificació final és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les dues matèries  objecte d’examen. Per superar la prova externa és indispensable obtenir 5 punts en la mitjana dels exercicis corresponents a Llengua i literatura franceses, i a més que la mitjana dels exercicis de les dues matèries sigui almenys de 5 punts.
La nota final de Baccalaureat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota final de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

Tornar a dalt

Accés a la universitat

Atès que els alumnes compten amb dos títols, poden accedir a la universitat per dues vies:
Com a alumnes de batxillerat a les universitats catalanes i de la resta de l’estat espanyol. Aquests alumnes poden accedir sense necessitat de les PAU, només amb la part específica de les PAU per apujar nota o també, poden fer les PAU, segons més els convingui.
Com a alumnes de baccalaureat poden accedir a les universitats franceses i del Quebec, en les mateixes condicions que els alumnes del baccalaureat francès.

Tornar a dalt

Condicions per al professorat

Per impartir les classes de matèries lingüístiques i no lingüístiques en francès, l’Escola compta amb professors titulats amb Filologia francesa i amb títols d’universitats franceses i amb una professora nativa titulada a França amb la corresponent homologació per impartir classes a Catalunya.

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...