Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Llengües estrangeres a l'escola

A IPSI considerem imprescindible un aprenentatge actiu de les llengües estrangeres perquè els nostres alumnes arribin a comunicar-se amb seguretat d’una manera espontània i fluïda en acabar l’etapa escolar.

Oferta de llengües

IPSI oferim l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany.

L’anglès forma part obligatòria del currículum de l’Escola a partir de P 3 i fins a 2n de batxillerat i a partir de 1r d’ESO els nostres alumnes escullen entre l’alemany o el francès.

Metodologia activa

El professorat de llengües estrangeres considerem que els nostres alumnes han d’adquirir la capacitat de comunicar-se en la llengua estrangera mitjançant l’experiència i no només a partir del coneixement teòric; per tant, el mètode es basa en l’execució per part de l’alumne de tasques dins del seu context i les seves experiències quotidianes.

Aquest aprenentatge:

. És clar, assimilable i parteix de coneixements que ja té l’alumnat perquè prengui consciència del seu progrés des del mateix inici.
. És motivador per als nostres alumnes que els engresca a aconseguir els seus reptes personals
. Desenvolupa les destreses orals (comprensió auditiva i expressió oral) així com les escrites (comprensió escrita i expressió escrita)
. Utilitza recursos informàtics per endinsar als nostres alumnes a les realitats fonètiques i socioculturals de les llengües estrangeres

Grups reduïts i hores setmanals

Els alumnes de des de P3 fins a 4t de primària treballen l’anglès dins del grup classe d’una forma lúdica a traves de jocs, comptes i cançons. De P3 a 2n de primària s’imparteixen dues hores setmanals, a partir de 3r de primària tres hores.

Des de 5è de primària i fins a 2n de batxillerat els grups d’anglès són reduïts perquè el professorat pugui acompanyar l’alumne d’una manera més personal, i per tant efectiva, en el seu esforç cap a la recerca dels seus nous reptes en la comunicació en l’anglès.

Resultats excel·lents

Aquest nombre reduït d’alumnes per classe amb un professorat nadiu i no nadiu qualificat que a més a més és accessible i proper fan que l’aprenentatge aconsegueixi nivells d’excel·lència segons mostren tots resultats de les proves de les competències bàsiques en anglès del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Professorat titulat a Regne Unit

Els nostres professors d’anglès, alemany i francès tenen una llarga experiència amb l’ensenyament a nens i adolescents. L’equip de professorat de llengües estrangers d’IPSI està format per nadius i no nadius altament qualificats amb titulacions universitàries específiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres. A més a més, el professorat d’anglès també té la titulació d’examinador d’EDEXCEL (tribunal d’exàmens del Regne Unit) d’anglès com a llengua estrangera dins del marc comú europeu de referència.

Certificats internacionals

Al llarg de l’escolarització IPSI com a CENTRE D’EXÀMENS EXCEDEL DEL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA acredita amb certificats oficials a nivell internacional el nivell d’anglès de l’alumne al llarg de la seva vida escolar segons els sis objectius establerts pel marc comú europeu de referència:

. A1: nivell elemental (anglès a 6è de primària, alemany i francès a 2n d’ESO )
. A2: nivell pre-intermig (anglès a 2n d’ESO, francès a 3r d’ESO i alemany a 4t d’ESO)
. B1: nivell intermig (anglès i francès a 4t d’ESO, a alemany a 2n de batxillerat)
. B2: nivell intermig alt (anglès a 4t d’ESO o 1r de batxillerat i francès a 2n batxillerat)
. C1: nivell avançat (anglès a 2n de batxillerat).
. C2: nivell d’excel·lència