Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Trets d'indentitat

L'escola IPSI es defineix principalment amb aquests trets d'identitat que s'enuncien a continuació:

Escola catalana

Ens definim com una escola catalana. Aquesta catalanitat queda expressada en:
. el valor que es dóna a la pròpia llengua i a la importància que s’atorga a l’expressió oral i escrita del català,

. el sentit de pertinença que s’inculca als alumnes com a ciutadans de Catalunya, que té uns orígens, una història i uns determinats valors que la defineixen,

. la importància i solemnitat amb què a l’Escola es celebren les festes tradicionals i es commemoren els esdeveniments i fets que formen part específica del nostre patrimoni cultural.

Aquesta catalanitat es complementa per un respecte absolut a la diversitat cultural que hi ha al nostre entorn.

Escola oberta

Som una escola oberta a tothom que creu fermament que tots els alumnes són capaços de progressar i que per aconseguir-ho els hem de proporcionar un ensenyament ajustat a les seves necessitats educatives i els hem de facilitar les condicions necessàries per al progrés individual i la satisfacció personal.

També és a través del nostre treball que volem formar persones obertes, sensibles, curoses, respectuoses i compromeses davant les necessitats, els interessos i les possibilitats del món que els envolta. Volem que esdevinguin ciutadans d’un món plural i canviant que més que mai necessita de la cooperació i del diàleg per tal de progressar cap a una societat més justa.

Escola de qualitat

La qualitat d’IPSI deriva de la singularitat d’un Projecte Educatiu en què es destaquen les característiques següents:

Un plantejament acadèmic que promou l’aprenentatge d’estratègies i estructures de pensament i facilita recursos perquè l’alumne sigui autònom i prengui protagonisme en el seu propi procés d’aprenentatge.

Un model de formació humana de l’alumne que valora l’autonomia personal i l’exercici responsable de la llibertat, estimula la capacitat de raonar, promou la recerca de la veritat i el bé i desvetlla l’interès per la ciència i l a cultura.

Uns resultats acadèmics i de formació humana consolidats al llarg de la vida de l’Escola i reconeguts tant internament pels mateixos alumnes i les seves famílies com externament per l’entorn social, l’Administració educativa i entitats certificadores acreditades.